photo verybig 484984Фъндъклийска река е река в Източна България, Област Варна — община Долни чифлик, вливаща се в Черно море. Дължината ѝ е 27 км.
Фъндъклийска река води началото си под името Коджадере, на 238 м н.в. от Камчийска планина, на около 3 км източно от село Солник, Община Долни чифлик. Тече в посока изток-североизток в плитка долина. В района на село Юнец се нарича Юнецка река. Влива се в Черно море при летовище "Шкорпиловци".
Площта на водосборният басейн на Батова река река е 79 км2.
Реката има три по-големи леви притока: Селския дол, Церов дол и Черкезки дол. Фъндъклийска река е с малък отток и през летните месеци често пресъхва.
По течението на реката в Община Долни чифлик са разположени 2 села: Юнец и Шкорпиловци.
В най-горното течение на реката, преди село Юнец е изграден язовир "Рудник", водите на който се използват за напояване.

В района се намират 4 резервата:
- Биосферен резерват „Камчия” под закрилата на ЮНЕСКО, „Вълчи дол”  „Киров дол”,  „Вълчи проход „
Има и 2 защитени местности:
- Ловно стопанство „Шерба” известно с богатите си популации на елени, сърни, диви прасета и муфлони;
- „Камчийски пясъци”, които са част от най-дългия плаж на българското крайбрежие над 10 км.
-“Горска барака”- . с обща площ 93,4 ха. в района има елени, сърни, муфлони и диви свине, заек, лисица и благороден елен.
Климатът е благоприятен за лечение на хора с белодробни заболявания. Девствената природа и  комбинацията  от море, планина, река, широколистна гора и язовир със сигурност ще направят  почивката ви изключително приятна.

БЯЛА

Белите Скали
biala2
Палео-геоложкият обект Белите Скали в град Бяла са от времето  Креда - Терциер. Това място е едно от малкото по света ( има само още 4), където посетителите биха могли да видят следи от гигантския космически катаклизъм на границата Креда- Терциер, когато всъщност изчезват динозаврите. Геоложкият обект Белите Скали се намира между северния крайн на централния плаж на гр. Бяла и устието на Бялата река.

Летният театър
Летният театър на град Бяла е изграден през 1974 година. На цената му периодично се организират различни културни събития.

Старото селище и Късноантичната крепост
Старото селище и Късноантичната крепост се намират на нос Св. Атанас. Все още продължават археологическите разкопки и изследвания, за да могат учените да съберат по-голяма информация за това място.

ОБЗОР

Средновековна крепост Козяк
Крепостта Козяк се намира на около 3 километра от град Обзор в посока Запад. Разположена е в местността Калето. Смята се, че крепостта се е състояла от две части тъй като тя е цялата в развалини. През ХІХ в. била посещавана от малки корабчета - гемии, защото брегът е бил трудно достъпен. Те изнасяли дървен материал и крепостта упаднала.

8Нос Емине (Емона)
СКалистият Нос Емине, който е най-южната точка на Стара планина, се намира южно от град Обзор. Той е висок цели 60 метра и е вдаден навътре в морето. На носа могат да се видят останки от църква и средновековна крепост. Те се намират точно да Фара, който вече над 130 години показва пътя на моряците.

Село Емона
Разположено е в северозападната част на нос Емине на около 2 километра разстояние. Смята се, че то е родното място на тракийскя цар Рез. Селцето е изключително мъничко и в него живеят около 23 души.

КАМЧИЯ

Резерват „Камчия” обхваща площ от 842.1 хектара исе намира непосредствено до Черно море покрай устието на река Камчия. Обявен е за резерват с цел да се запазят самобитни лонгозни гори от бряст и ясен, кактои находища на бяла и жълта водна лилия, блатно кокиче, дива лоза, блатнаперуника и друга богата и разнообразна фауна.
           
През март 1977г. той е включен в списъка на биосферните резервати по програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. Крайречните заливни гори около устието на р.Камчия,  днес са най-представителният образец на лонгозните гори на Балканския полуостров. Тази екосистема има уникален характер, който произтича от състава и структурата на горската растителност и специфичните екологични условия при които се развива. Общо висшите растения,установени в лонгозната гора и заблатените територии в нея са 245 вида. Сред застрашените от изчезване растителни видове могат да бъдат споменати лъскаволистна млечка, блатно кокиче, блатен телиптерис, северница.
В река Камчия се срещат 25 вида риби, което съставлява по-голямата част от българската сладководна ихтиофауна. Сред по-интерестните са дивия шаран, кавказкото попче и деветиглената бодливка. В района на резервата са установени 258 вида птици, което е около 66% от установените в България видове. Сред редките за България и Европа видове,размножаващи се в резервата са черният щъркел, малкият креслив орел, соколъторко, големият ястреб, осоядът, както и седем /от общо 9/ вида от кълвачите,разпространени в Европа. В резервата са установени 26 вида дребни бозайници.Интерес представлява кафявата горска полевка, която обикновено се среща в широколистните гори в България над 800 метра надморска височина. Досега по Черноморието е установена само в района на Камчия и Ропотамо.  Друг интересен вид в природозащитно отношение е видрата, включена в Европейския червен списъки Бернската конвенция.
Особено привлекателни за туристите са устието на р.Камчия и лиманът „Пашадере”. Защитена местност Лиман е обявена през 1979г., а през 2002г. е прекатегоризирана с площ 5.20 хектара. Представлява естествен лиман, естествена влажна зона, местообитание на редки растения и влаголюбиви птици: голям и малъкводен бик, зимно бълне и др. Местността е достъпна и е подходяща за туризъм

ШКОРПИЛОВЦИ

Плажна ивица, с непрекъсната дължина от около 13 км. и ширина до 100 м, е най-дългата на българското Черноморие. Чистият великолепен пясъчен пояс свързва устието на река Камчия, на север и курортните комплекси на градовете Бяла и Обзор, на юг.
Някои забележителности на местността и около курортното селище на с. Шкорпиловци:
В близост до селото на около 2-3 км. от него се намира резерватът за редки растителни и животински видове Лонгоза. От север и юг местността е заградена от два ръкава на вливащата се в Черно море Шкорпиловска река.
Тук се намира Черни нос, чието турско име е Караборун или Карадере, който е най-северната точка на Стара планина при допира й с Черно море.
Изключително спокойно и очарователно място сред природен букети минерални води, подходящо за семеен туризъм, особено за семейства с малки деца, риболовци, авантюристи и почитатели на природата.

Къщи за гости Юнец

с. Юнец, 9109 Варна, България
Тел.: +359 892/497851‏
Е-майл: moiterase@abv.bg
Мартин Матев